دانشنامه
متاسفانه یا این مقاله وجود ندارد و یا شما اجازه مشاهده آن را ندارید.
دانشنامه
ﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ورود و ﺻﺪور ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮاﻻت از ﯾﮏ درس ﺑﻪ درس دﯾﮕﺮ، ﻣﯿﺎن ﯾﻮزرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮدل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮاﻻت را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮاﻻت درس ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎل داد و در ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴــﯽ در آزﻣﻮن ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷ ـﺪ، ﻣﯿﺘﻮان آزﻣﻮن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮﮐﺖ اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ، دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. درواﻗﻊ، در ﺻﻮرت اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در آزﻣﻮن ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ، اﻣﮑﺎن  وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮاي آزﻣﻮن ﻧﯿﺴـــﺖ. اما ...
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴــﯽ در آزﻣﻮن ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷ ـﺪ، ﻣﯿﺘﻮان آزﻣﻮن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮﮐﺖ اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ، دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. درواﻗﻊ، در ﺻﻮرت اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در آزﻣﻮن ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ، اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳـﻮاﻻت آزﻣﻮن )ﮔﺰﯾﻨﻪ وﯾ...
اگر استاد درس موقع ورود به جلسه مجازی BBB با این پیغام برای اتصال به میکروفون مواجه شد باید end session را کلیک کند و دوباره وارد جلسه شود تا جلسه روی سرور دیگری باز شود.
خطاهای رایج در بیگ بلو باتن بهمراه راه حل آنها خطای 1001 (WEBSOCKET DISCONNECTED) خطای 1002 (COULD NOT MAKE A WEBSOCKET CONNECTION) خطای 1003 (BROWSER VERSION NOT SUPPORTED) خطای 1004 (FAILURE ON CALL) خطای 1005 (CALL ENDED UNEXPECTEDLY) خطای 1006 (CALL ...
محبوب ترین مقالات 
 
جدیدترین مقالات 
 
سیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم