دانشنامه
دانشنامه
ﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ورود و ﺻﺪور ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮاﻻت از ﯾﮏ درس ﺑﻪ درس دﯾﮕﺮ، ﻣﯿﺎن ﯾﻮزرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮدل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮاﻻت را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮاﻻت درس ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎل داد و در ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴــﯽ در آزﻣﻮن ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷ ـﺪ، ﻣﯿﺘﻮان آزﻣﻮن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮﮐﺖ اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ، دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. درواﻗﻊ، در ﺻﻮرت اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در آزﻣﻮن ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ، اﻣﮑﺎن  وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮاي آزﻣﻮن ﻧﯿﺴـــﺖ. اما ...
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴــﯽ در آزﻣﻮن ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷ ـﺪ، ﻣﯿﺘﻮان آزﻣﻮن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮﮐﺖ اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ، دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. درواﻗﻊ، در ﺻﻮرت اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در آزﻣﻮن ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ، اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳـﻮاﻻت آزﻣﻮن )ﮔﺰﯾﻨﻪ وﯾ...
محبوب ترین مقالات 
 
جدیدترین مقالات 
 
سیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم